Zuodong Sun

[5] viXra:1707.0032 submitted on 2017-07-03 01:55:40, (16 unique-IP downloads)

Clinical Study on Transcranial Magnetoelectric Encephalopathy Treatment Instrument Treatmenting Vascular Dementia

Authors: Wei Zou, Qiang Tang, Zuodong Sun, Yanli Xing, Xueping Yu, Kang Li, Wuyi Sun, Wenhua Wang, Bo Liu, Li Zhang, Xiaohong Dai, Yan Hou
Category: Physics of Biology

[4] viXra:1707.0031 submitted on 2017-07-03 01:59:33, (12 unique-IP downloads)

Clinical Study on Transcranial Magnetoelectric Encephalopathy Treatment Instrument Treatmenting Parkinson’s Disease

Authors: Qiang Tang, Wei Zou, Zuodong Sun, Kang Li, Wuyi Sun, Wenhua Wang, Yanli Xing, Xueping Yu, Jing Bai, Xiuying Teng, Yan Hou
Category: Physics of Biology

[3] viXra:1707.0030 submitted on 2017-07-03 02:02:34, (13 unique-IP downloads)

Clinical Study on Transcranial Magnetoelectric Encephalopathy Treatment Instrument Treatmenting Alzheimer’s Disease

Authors: Qiang Tang, Wei Zou, Zuodong Sun, Yanli Xing, Xueping Yu, Kang Li, Wuyi Sun, Wenhua Wang, Bo Liu, Li Zhang, Xiaohong Dai, Yan Hou
Category: Physics of Biology

[2] viXra:1707.0026 submitted on 2017-07-03 02:07:44, (19 unique-IP downloads)

Clinical Study on Transcranial Magnetoelectric Depression Treatment Instrument Treatmenting Depression

Authors: Wei Zou, Qiang Tang, Zuodong Sun, Kang Li, Wuyi Sun, Wenhua Wang, Xueping Yu, Yanli Xing, Xiuying Teng, Li Zhang, Yan Hou
Category: Physics of Biology

[1] viXra:1705.0175 submitted on 2017-05-11 00:49:50, (25 unique-IP downloads)

The Theory of Brain Cell Activation

Authors: Zuodong Sun
Category: Physics of Biology