Ying Zhao

[1] viXra:1708.0252 submitted on 2017-08-22 01:08:26, (16 unique-IP downloads)

Brain Function Rehabilitation Apparatus (Bfra) Effect on Cerebral Hemodynamics and Cerebral Function

Authors: Congmin Yu, Ying Zhao, Caiwa Zhang, Guilan Wang, Xiuhua Zhang, Shufang Mu, Zuodong Sun
Category: Physics of Biology