Bo Yu

[1] viXra:1708.0251 submitted on 2017-08-22 01:11:18, (27 unique-IP downloads)

Brain Function Rehabilitation Apparatus (Bfra) Effect on Cerebral Circulation and Cerebral Function

Authors: Mingde Jiao, Danfeng Xu, Lanying Li, Bo Yu, Zuodong Sun
Category: Physics of Biology