Jing Bai

[1] viXra:1707.0031 submitted on 2017-07-03 01:59:33, (18 unique-IP downloads)

Clinical Study on Transcranial Magnetoelectric Encephalopathy Treatment Instrument Treatmenting Parkinson’s Disease

Authors: Qiang Tang, Wei Zou, Zuodong Sun, Kang Li, Wuyi Sun, Wenhua Wang, Yanli Xing, Xueping Yu, Jing Bai, Xiuying Teng, Yan Hou
Category: Physics of Biology