Xiaohong Dai

[2] viXra:1707.0032 submitted on 2017-07-03 01:55:40, (25 unique-IP downloads)

Clinical Study on Transcranial Magnetoelectric Encephalopathy Treatment Instrument Treatmenting Vascular Dementia

Authors: Wei Zou, Qiang Tang, Zuodong Sun, Yanli Xing, Xueping Yu, Kang Li, Wuyi Sun, Wenhua Wang, Bo Liu, Li Zhang, Xiaohong Dai, Yan Hou
Category: Physics of Biology

[1] viXra:1707.0030 submitted on 2017-07-03 02:02:34, (18 unique-IP downloads)

Clinical Study on Transcranial Magnetoelectric Encephalopathy Treatment Instrument Treatmenting Alzheimer’s Disease

Authors: Qiang Tang, Wei Zou, Zuodong Sun, Yanli Xing, Xueping Yu, Kang Li, Wuyi Sun, Wenhua Wang, Bo Liu, Li Zhang, Xiaohong Dai, Yan Hou
Category: Physics of Biology