Li Zhang

[3] viXra:1707.0032 submitted on 2017-07-03 01:55:40, (19 unique-IP downloads)

Clinical Study on Transcranial Magnetoelectric Encephalopathy Treatment Instrument Treatmenting Vascular Dementia

Authors: Wei Zou, Qiang Tang, Zuodong Sun, Yanli Xing, Xueping Yu, Kang Li, Wuyi Sun, Wenhua Wang, Bo Liu, Li Zhang, Xiaohong Dai, Yan Hou
Category: Physics of Biology

[2] viXra:1707.0030 submitted on 2017-07-03 02:02:34, (13 unique-IP downloads)

Clinical Study on Transcranial Magnetoelectric Encephalopathy Treatment Instrument Treatmenting Alzheimer’s Disease

Authors: Qiang Tang, Wei Zou, Zuodong Sun, Yanli Xing, Xueping Yu, Kang Li, Wuyi Sun, Wenhua Wang, Bo Liu, Li Zhang, Xiaohong Dai, Yan Hou
Category: Physics of Biology

[1] viXra:1707.0026 submitted on 2017-07-03 02:07:44, (21 unique-IP downloads)

Clinical Study on Transcranial Magnetoelectric Depression Treatment Instrument Treatmenting Depression

Authors: Wei Zou, Qiang Tang, Zuodong Sun, Kang Li, Wuyi Sun, Wenhua Wang, Xueping Yu, Yanli Xing, Xiuying Teng, Li Zhang, Yan Hou
Category: Physics of Biology