Xiuying Teng

[2] viXra:1707.0031 submitted on 2017-07-03 01:59:33, (18 unique-IP downloads)

Clinical Study on Transcranial Magnetoelectric Encephalopathy Treatment Instrument Treatmenting Parkinson’s Disease

Authors: Qiang Tang, Wei Zou, Zuodong Sun, Kang Li, Wuyi Sun, Wenhua Wang, Yanli Xing, Xueping Yu, Jing Bai, Xiuying Teng, Yan Hou
Category: Physics of Biology

[1] viXra:1707.0026 submitted on 2017-07-03 02:07:44, (24 unique-IP downloads)

Clinical Study on Transcranial Magnetoelectric Depression Treatment Instrument Treatmenting Depression

Authors: Wei Zou, Qiang Tang, Zuodong Sun, Kang Li, Wuyi Sun, Wenhua Wang, Xueping Yu, Yanli Xing, Xiuying Teng, Li Zhang, Yan Hou
Category: Physics of Biology