Lei Wang

[2] viXra:1910.0146 submitted on 2019-10-09 20:35:31, (34 unique-IP downloads)

General Vector Algebra for Relativistic Spacetime and Its Application to Electromagnetism

Authors: Lei Wang, Xuetao Gan, Qinyue Tan, Jinghui Xu, Diyi Chen
Category: Relativity and Cosmology

[1] viXra:1801.0133 submitted on 2018-01-12 00:20:08, (50 unique-IP downloads)

3D Printing of Flexible Room-Temperature Liquid Metal Battery

Authors: Fujun Liu, Yongze Yu, Lei Wang, Liting Yi, Jinrong Lu, Bin Yuan, Sicong Tan, Jing Liu
Category: Condensed Matter