Bin Yuan

[1] viXra:1801.0133 submitted on 2018-01-12 00:20:08, (46 unique-IP downloads)

3D Printing of Flexible Room-Temperature Liquid Metal Battery

Authors: Fujun Liu, Yongze Yu, Lei Wang, Liting Yi, Jinrong Lu, Bin Yuan, Sicong Tan, Jing Liu
Category: Condensed Matter