Jinli Zhang

[2] viXra:1803.0393 submitted on 2018-03-22 05:57:02, (60 unique-IP downloads)

Microstrip Quad-Channel Diplexer Using Quad-Mode Square Ring Resonators

Authors: Jinli Zhang, Doudou Pang, Wei Wang, Haihua Chen, Ming He, Lu Ji, Xu Zhang, Xinjie
Category: Digital Signal Processing

[1] viXra:1704.0069 submitted on 2017-04-05 23:15:57, (163 unique-IP downloads)

Quint-Mode Square Ring Resonators and It’s Applications to Various Bandpass Filters

Authors: Jinli Zhang, Haihua Chen, Ming He, Lu Ji, Xinjie Zhao, Xu Zhang
Category: General Science and Philosophy