Wei Wang

[1] viXra:1803.0393 submitted on 2018-03-22 05:57:02, (63 unique-IP downloads)

Microstrip Quad-Channel Diplexer Using Quad-Mode Square Ring Resonators

Authors: Jinli Zhang, Doudou Pang, Wei Wang, Haihua Chen, Ming He, Lu Ji, Xu Zhang, Xinjie
Category: Digital Signal Processing