Ji Zhou

[1] viXra:1110.0053 submitted on 17 Oct 2011, (486 unique-IP downloads)

Tridimensional Morphology and Kinetics of Etch Pit on the {0001} Plane of Sapphire Crystal

Authors: Lunyong Zhang, Hongbo Zuo, Zhiyong Yuan, Ji Zhou, Jianfei Sun, Dawei Xing, Jiecai Han
Category: Condensed Matter