Zizhe Gao

[1] viXra:1806.0286 submitted on 2018-06-21 03:50:18, (38 unique-IP downloads)

An End-to-end Model of Predicting Diverse Ranking OnHeterogeneous Feeds

Authors: Zizhe Gao, Zheng Gao, Heng Huang, Zhuoren Jiang, Yuliang Yan
Category: Artificial Intelligence