Yao Wang

[1] viXra:1710.0029 replaced on 2018-05-30 03:44:28, (38 unique-IP downloads)

Perturbations of Compressed Data Separation with Redundant Tight Frames

Authors: Feng Zhang, Jianjun Wang, Yao Wang, Jianwen Huang
Category: Digital Signal Processing