Congmin Yu Ying Zhao Caiwa Zhang Guilan Wang Xiuhua Zhang Shufang Mu Zuodong Sun

[1] viXra:1708.0252 submitted on 2017-08-22 01:08:26, (7 unique-IP downloads)

Brain Function Rehabilitation Apparatus (Bfra) Effect on Cerebral Hemodynamics and Cerebral Function

Authors: Congmin Yu Ying Zhao Caiwa Zhang Guilan Wang Xiuhua Zhang Shufang Mu Zuodong Sun
Category: Physics of Biology