Abdul Malik

[1] viXra:1709.0343 submitted on 2017-09-23 04:50:32, (40 unique-IP downloads)

Liposomes and Nanotechnology in Drug Development: Focus On Pancreatic Cancer

Authors: Abdul Malik, Jin Wei, Abdul Raheem, Walidullah Adil, Lei Cui, Ji-Xiang Chen, Jian-Guo Qu, Min Gu, Sheng-Chun Dang
Category: Biochemistry