Guo-Qing Du

[1] viXra:1711.0147 submitted on 2017-11-02 04:32:57, (13 unique-IP downloads)

A Novel Myocardium Segmentation Approach Based on Neutrosophic Active Contour Model

Authors: Yanhui Guo, Guo-Qing Du, Jing-Yi Xue, Rong Xia, Yu-hang Wang
Category: General Mathematics