Bouetou Bouetou Thomas

[1] viXra:1709.0439 submitted on 2017-09-30 10:53:14, (97 unique-IP downloads)

Locally flat Manifolds after Boyom-Giraldo-Medina-Saldarriaga-Villabon

Authors: Bouetou Bouetou Thomas
Category: Geometry