Religion and Spiritualism

1609 Submissions

[5] viXra:1609.0316 [pdf] submitted on 2016-09-21 15:31:00

ذوالقرنین، مسیح و احمد

Authors: امیر دلجو
Comments: 13 Pages. This is a persian paper about Dhul-Qarnayn, Christ and Ahmad.

این نوشتار روایتی ست مختصر بر تاریخ و منشأ زبان و فرهنگ انسان از طوفان نوح تا ابراهیم و پس از آن آغاز شکل گیری خاورمیانه در چند هزاره قبل، و نیز شرایط ظهور ذوالقرنین یعنی منجی اول به عنوان مقدمه و پیش¬شرط آمدن دو منجی بعدی یعنی مسیح و احمد. همچنین در اینجا نمایی از توزیع ادیان در جهان و یکسان بودن منشأ آنها نشان داده می شود. و نیز رازهایی بسیار مهم از دوران باستان پس از چند هزاره آشکار می گردند، از جمله: مکان وقوع طوفان نوح، محل اختفای تابوت عهد، محل درگذشت و مقبره ارمیای نبی و تبار و مقبره اصلی کوروش پادشاه ایران باستان.
Category: Religion and Spiritualism

[4] viXra:1609.0315 [pdf] submitted on 2016-09-21 15:38:36

چکیده ی همه چیز

Authors: امیر دلجو
Comments: 30 Pages. This a Persian translation of the same paper in English at http://vixra.org/abs/1605.0185

This a Persian translation of the same paper in English at http://vixra.org/abs/1605.0185 دو بنیادی ترین پرسش های بشر در همه دوران ها عبارت بوده اند از: ما که هستیم و آیا خدایی وجود دارد. در سراسر تاریخ هزاران تجربه به انحاء مختلف وجود داشته که تلاش کرده اند به این پرسش ها پاسخ دهند. البته در سال های اخیر دانشمندان نیز به عنوان پیشگامان جهان نوین در این پرسش ها وارد شده و در پی فرمول بندی یک نظریه ی همه چیز دست کم در حوزه¬ی فیزیک بوده اند. در این نوشتار من این مبحث را مطرح می¬کنم که خدایی یگانه وجود دارد و هستی یک ارگانیسم خودآگاه و دارای مکانیسمی کامل است. چکیده ی همه چیز را ارائه می کنم، الگویی منحصربه فرد برای فهم کل هستی با همه جنبه های آن.
Category: Religion and Spiritualism

[3] viXra:1609.0314 [pdf] submitted on 2016-09-21 15:44:10

ابرانسانها

Authors: امیر دلجو
Comments: 5 Pages. This is a Persian paper about superhumans.

This is a Persian paper about superhumans. این یک پیش بینی بر اساس دو مقاله ی "چکیده ی همه چیز" منتشرشده به آدرس http://viXra.org/abs/1605.0185 و نیز "ذوالقرنین، مسیح و احمد" نوشته همین مولف است که بنا بر آن ساختار کیهان دستخوش تغییراتی خواهد شد و بر مبنای آن انتظار می رود، تکوین آن و تکامل انسان به عنوان موجودی در بطن کیهان به شیوه ای توسعه پیدا کند که در اینجا توصیف می شود.
Category: Religion and Spiritualism

[2] viXra:1609.0307 [pdf] submitted on 2016-09-21 02:45:19

Venkatesha Ekamoorthy Bhaavana - 2

Authors: Sai Venkatesh Balasubramanian
Comments: 4 Pages.

This article, a continuation of the previous article under same title, elaborates further upon the form of Venkatesha, and details how one can visualize forms of divinity corresponding to Abrahamic faiths in the Lord, who is the Universal Mother Bala Ambika Herself as the salvation for the present age of the Kali Yuga.
Category: Religion and Spiritualism

[1] viXra:1609.0159 [pdf] submitted on 2016-09-12 22:10:51

Venkatesha Ekamoorthy Bhaavana

Authors: Sai Venkatesh Balasubramanian
Comments: 20 Pages.

This article elaborates upon the form of Venkatesha, and details how one can visualize all forms of divinity in this Ekamoorthy form of the Lord, who is the Universal Mother Bala Ambika Herself as the salvation for the present age of the Kali Yuga.
Category: Religion and Spiritualism