Zhongzhi Shi

[1] viXra:1803.0605 submitted on 2018-03-23 07:51:48, (15 unique-IP downloads)

Perception Granular Computing in Visual Haze-Free Task

Authors: Hong Hu, Liang Pang, Dongping Tian, Zhongzhi Shi
Category: General Mathematics