Yuzhang Gu

[1] viXra:1711.0050 submitted on 2017-11-02 05:42:06, (37 unique-IP downloads)

Neutrosophic Similarity Score Based Weighted Histogram for Robust Mean-Shift Tracking

Authors: Keli Hu, En Fan, Jun Ye, Changxing Fan, Shigen Shen, Yuzhang Gu
Category: General Mathematics