Yue-Li Wang

[3] viXra:1604.0012 submitted on 2016-04-02 01:31:57, (99 unique-IP downloads)

Geodetic Games

Authors: Ton Kloks, Jan van Leeuwen, Fu-Hong Liu, Hsiang-Hsuan Liu, Richard B. Tan, Yue-Li Wang
Category: Combinatorics and Graph Theory

[2] viXra:1409.0165 submitted on 2014-09-24 01:48:20, (1878 unique-IP downloads)

Advances in Graph Algorithms

Authors: Ton Kloks, Yue-Li Wang
Category: Combinatorics and Graph Theory

[1] viXra:1303.0172 submitted on 2013-03-22 20:54:42, (122 unique-IP downloads)

On Retracts, Absolute Retracts, and Folds in Cographs

Authors: Ton Kloks, Yue-Li Wang
Category: Combinatorics and Graph Theory