Xinling Liu

[2] viXra:1907.0077 submitted on 2019-07-04 06:22:03, (18 unique-IP downloads)

Expansions of Maximum and Minimum from Generalized Maxwell Distribution

Authors: Jianwen Huang, Xinling Liu, Jianjun Wang
Category: Statistics

[1] viXra:1811.0412 replaced on 2019-01-01 07:35:51, (28 unique-IP downloads)

On the Distributional Expansions of Powered Extremes from Maxwell Distribution

Authors: Jianwen Huang, Xinling Liu, Jianjun Wang, Zhongquan Tan, Jingyao Hou, Hao Pu
Category: Statistics