Xin Jian

[1] viXra:1711.0189 submitted on 2017-11-02 02:30:34, (13 unique-IP downloads)

A Multichannel Decision-Level Fusion Method for T Wave Alternans Detection

Authors: Changrong Ye, Xiaoping Zeng, Guojun Li, Chenyuan Shi, Xin Jian, Xichuan Zhou
Category: General Mathematics