Xiaozhuan Gao

[2] viXra:1905.0588 submitted on 2019-05-29 08:14:55, (34 unique-IP downloads)

Quantum Model of Mass Function

Authors: Xiaozhuan Gao, Yong Deng
Category: Artificial Intelligence

[1] viXra:1903.0177 submitted on 2019-03-11 04:35:04, (33 unique-IP downloads)

Generalized Deng Entropy

Authors: Fan Liu, Xiaozhuan Gao, Yong Deng
Category: Artificial Intelligence