Maria Koutiva

[1] viXra:1807.0014 submitted on 2018-07-01 03:34:03, (29 unique-IP downloads)

Job Satisfaction and Demofraphic Characteristics of Greek Bank Employees

Authors: Dimitrios Belias, Athanasios Koustelios, Maria Koutiva, Labros Sdrolias, Nikolaos Kakkos, Konstantinos Varsanis
Category: Economics and Finance