Jingyao Hou

[1] viXra:1811.0412 replaced on 2019-01-01 07:35:51, (28 unique-IP downloads)

On the Distributional Expansions of Powered Extremes from Maxwell Distribution

Authors: Jianwen Huang, Xinling Liu, Jianjun Wang, Zhongquan Tan, Jingyao Hou, Hao Pu
Category: Statistics