Jiang-Shan Chen

[1] viXra:1807.0040 submitted on 2018-07-01 08:31:24, (40 unique-IP downloads)

Experimental Test of the Free Will Theorem (Russian Version)

Authors: Bi-Heng Liu, Xiao-Min Hu, Jiang-Shan Chen, Yun-Feng Huang, Yong-Jian Han
Category: Quantum Physics