Jian-QiangWang

[3] viXra:1808.0393 submitted on 2018-08-21 07:46:49, (12 unique-IP downloads)

Multi-Criteria Decision-Making Method Based on Simplified Neutrosophic Linguistic Information with Cloud Model

Authors: Jian-QiangWang, Chu-Quan Tian, Xu Zhang, Hong-Yu Zhang, Tie-Li Wang
Category: General Mathematics

[2] viXra:1711.0077 submitted on 2017-11-02 05:10:15, (16 unique-IP downloads)

Interval Neutrosophic Sets and Their Application in Multicriteria Decision Making Problems

Authors: Hong-yu Zhang, Jian-qiangWang, Xiao-hong Chen
Category: General Mathematics

[1] viXra:1711.0031 submitted on 2017-11-02 06:09:52, (12 unique-IP downloads)

Selecting Project Delivery Systems Based on Simplified Neutrosophic Linguistic Preference Relations

Authors: Sui-Zhi Luo, Peng-Fei Cheng, Jian-QiangWang, Yuan-Ji Huang
Category: General Mathematics