Jia Li

[1] viXra:1711.0181 submitted on 2017-11-02 02:42:23, (57 unique-IP downloads)

Enhance the Ais Data Availability by Screening and Interpolation

Authors: Daiyong Zhang, Jia Li, Qing Wu, Xinglong Liu, Xiumin Chu, Wei He
Category: General Mathematics