Hongfei Li

[1] viXra:1711.0188 submitted on 2017-11-02 02:32:29, (14 unique-IP downloads)

A New Computational Measurement and Optimization Approach for DSmT

Authors: Hongfei Li, Jinran Wang, Hongbin Jin, Kangsheng Tian, Zhongliang Jing
Category: General Mathematics