Hailin Wang

[1] viXra:1901.0100 submitted on 2019-01-09 01:40:30, (21 unique-IP downloads)

The Perturbation Analysis of Low-Rank Matrix Stable Recovery

Authors: Jianwen Huang, Jianjun Wang, Feng Zhang, Hailin Wang
Category: General Mathematics