H.D.Cheng

[6] viXra:1803.0503 submitted on 2018-03-23 07:17:41, (19 unique-IP downloads)

New Neutrosophic Approach to Image Segmentation

Authors: Yanhui Guo, H.D.Cheng
Category: General Mathematics

[5] viXra:1803.0427 submitted on 2018-03-22 07:40:13, (7 unique-IP downloads)

Automated Breast Cancer Detection and Classification Using Ultrasound Images: a Survey

Authors: H.D. Cheng, JuanShan, Wen Ju, Yanhui Guo, Ling Zhang
Category: General Mathematics

[4] viXra:1803.0377 submitted on 2018-03-21 06:15:57, (9 unique-IP downloads)

A Benchmark for Breast Ultrasound Image Segmentation (BUSIS)

Authors: Min Xian, Yingtao Zhang, H. D. Cheng, Fei Xu, Kuan Huang, Boyu Zhang, Jianrui Ding, Chunping Ning, Ying Wang
Category: General Mathematics

[3] viXra:1803.0355 submitted on 2018-03-21 08:06:02, (6 unique-IP downloads)

A Neutrosophic Approach to Image Segmentation Based on Watershed Method

Authors: Ming Zhang, LingZhang, H.D.Cheng
Category: General Mathematics

[2] viXra:1512.0075 submitted on 2015-12-03 07:23:23, (44 unique-IP downloads)

A Fully Automatic Breast Ultrasound Image Segmentation Approach Based On Neutro-Connectedness

Authors: Min Xian, H.D. Cheng, Yingtao Zhang
Category: Biochemistry

[1] viXra:1304.0139 submitted on 2013-04-25 07:02:03, (39 unique-IP downloads)

A Novel Neutrosophic Logic SVM (N-SVM) and Its Application to Image Categorization

Authors: Wen Ju, H. D. Cheng
Category: Artificial Intelligence