Guojun Li

[2] viXra:1711.0189 submitted on 2017-11-02 02:30:34, (13 unique-IP downloads)

A Multichannel Decision-Level Fusion Method for T Wave Alternans Detection

Authors: Changrong Ye, Xiaoping Zeng, Guojun Li, Chenyuan Shi, Xin Jian, Xichuan Zhou
Category: General Mathematics

[1] viXra:1711.0177 submitted on 2017-11-02 02:49:46, (10 unique-IP downloads)

Multi-lead Fusion Detection of T-Wave Alternans Using Dezert-Smarandache Theory

Authors: Changrong Ye, Guojun Li, Yang Bao, Jinliang Qiao, Deping Zhang
Category: General Mathematics