Fan Liu

[2] viXra:1903.0177 submitted on 2019-03-11 04:35:04, (18 unique-IP downloads)

Generalized Deng Entropy

Authors: Fan Liu, Xiaozhuan Gao, Yong Deng
Category: Artificial Intelligence

[1] viXra:1902.0322 submitted on 2019-02-19 09:26:18, (12 unique-IP downloads)

Cross Entropy of Belief Function

Authors: Fan Liu, Yangxue Li, Yong Deng
Category: Artificial Intelligence