Deyun Zhou

[1] viXra:1711.0186 submitted on 2017-11-02 02:35:00, (13 unique-IP downloads)

A New Weighting Factor in Combining Belief Function

Authors: Deyun Zhou, Qian Pan, Gyan Chhipi-Shrestha, Xiaoyang Li, Kun Zhang, Kasun Hewage, Rehan Sadiq
Category: General Mathematics