Chu-Quan Tian

[1] viXra:1808.0393 submitted on 2018-08-21 07:46:49, (12 unique-IP downloads)

Multi-Criteria Decision-Making Method Based on Simplified Neutrosophic Linguistic Information with Cloud Model

Authors: Jian-QiangWang, Chu-Quan Tian, Xu Zhang, Hong-Yu Zhang, Tie-Li Wang
Category: General Mathematics