Relativity and Cosmology

   

Wyprowadzenie Wszystkich Transformacji Linowych Spełniających Wyniki Eksperymentu Michelsona-Morleya Oraz Dyskusja O Podstawach Relatywistyki (In Polish)

Authors: Szostek Roman

W artykule pokazane zostało, że istnieje nieskończenie wiele kinematyk, w których jednokierunkowa prędkość światła jest zawsze równa c. Kinematyka Szczególnej Teoria Względności (STW) jest tylko jedną z tych nieskończenie wielu kinematyk. W artykule pokazane zostało, że matematykę, na której oparta jest kinematyka STW można inaczej interpretować i prowadzi to do innych wniosków na temat własności tej kinematyki. W artykule wyprowadzona została cała klasa liniowych transformacji czasu i położenia. Transformacje zostały wyprowadzone przy założeniu, że dla obserwatora z każdego inercjalnego układu odniesienia spełnione są wnioski wynikające z eksperymentu Michelsona-Morleya oraz Kennedyego-Thorndikea czyli, że średnia prędkość światła w próżni przepływającego po drodze tam i z powrotem jest stała. Założone zostało także, że istnieje przynajmniej jeden inercjalny układ odniesienia, w którym prędkość światła w próżni w każdym kierunku ma tą samą wartość c oraz dla obserwatorów z tego wyróżnionego inercjalnego układu odniesienia przestrzeń jest izotropowa. Wyprowadzone transformacje pozwalają na zbudowania wielu różnych kinematyk zgodnych z eksperymentami Michelsona-Morleya oraz Kennedyego-Thorndikea. Wyprowadzona w artykule klasa transformacji jest uogólnieniem transformacji wyprowadzonych w pracy [10] polegającym na dopuszczeniu niezerowych wartości parametru e(v). Pomysł takiego uogólnienia pochodzi od osoby, która przekazała mi tą rozszerzoną klasę transformacji do analizy i publikacji.

Comments: 27 Pages. Discussion about the basics of the Special Theory of Relativity (in Polish).

Download: PDF

Submission history

[v1] 2019-02-24 16:44:56
[v2] 2019-02-28 20:27:49
[v3] 2019-03-18 14:26:55
[v4] 2019-04-17 21:06:16

Unique-IP document downloads: 116 times

Vixra.org is a pre-print repository rather than a journal. Articles hosted may not yet have been verified by peer-review and should be treated as preliminary. In particular, anything that appears to include financial or legal advice or proposed medical treatments should be treated with due caution. Vixra.org will not be responsible for any consequences of actions that result from any form of use of any documents on this website.

Add your own feedback and questions here:
You are equally welcome to be positive or negative about any paper but please be polite. If you are being critical you must mention at least one specific error, otherwise your comment will be deleted as unhelpful.

comments powered by Disqus